Fietsinitiatieven in Overijssel
Stichting 365 dagen fietsen in Overijssel fungeert als spil. Als aanjager van nieuwe fietsinitiatieven en -evenementen, als verbinder tussen overheden en ondernemers en organisatoren en als beleidsbepaler, om ervoor te zorgen dat de fiets centraal blijft staan, 365 dagen per jaar.
Stichting 365 Dagen fietsen
De fietser centraal in Overijssel

Kader

Dat de fiets de laatste tijd zo wordt omarmd, is geen verrassing. In Overijssel weten we dat al een behoorlijke tijd en zijn er vele initiatieven op te sommen die beogen het fietsgebruik te stimuleren. Het stalen ros biedt als vervoersmiddel vele voordelen, samen te vatten in vijf G’s: Groen, Gezond, Gemakkelijk, Goedkoop en Gezellig.

Stichting 365 Dagen fietsen in Overijssel heeft passie voor de fiets. ‘De fietser centraal’, zowel bewoner als bezoeker. Door mee te denken over de toekomst van de fiets en de fietser in Overijssel en actieve participatie aan nieuwe en bestaande fietsprojecten draagt de stichting bij aan de positionering van Overijssel als provincie waar de fietser centraal staat. De stichting heeft hierbij geen winstoogmerk en stelt het belang van de eindgebruiker, de fietser, voorop.

‘De fiets’ neemt een prominente rol in binnen een grote verscheidenheid aan domeinen en beleidsterreinen: vrije tijd, gezondheid, economie, mobiliteit, zorg, vitaliteit, sport, evenementen, duurzaamheid, sociale kwaliteit etc.

Bovendien zijn de doelgroepen divers: bewoner, bezoeker, werknemer, werkgever, oudere, jongere, sportieve fietser, recreatieve fietser, enzovoort. De fiets(er) overstijgt ambtelijke en bestuurlijke portefeuilles en de partijen die direct betrokken zijn bij de planvorming en uitvoering zijn niet op twee handen te tellen. Als verbindende schakel streeft 365 dagen fietsen naar samenhang en draagvlak.

Stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel is als onafhankelijke spin in ’t web dé logische aanjager, verbinder en regisseur op het gebied van fietsstimulering. Als adviseur en expert die vanuit een proactieve attitude betrokken is bij de (lange-termijn) visie op fietsen in Overijssel. En als matchmaker tussen overheden onderling en verbindende schakel tussen ondernemers, onderwijs en overheden (3 O’s) en de overige spelers in het speelveld.

Ambitie (2020-2024)

Samen kom je verder. Door het bundelen van krachten en het creëren van draagvlak. Onze ambities:

  • Het vormen van een fietscommunity (netwerk) dat in gezamenlijkheid werkt aan de provinciale ambitie om 20 tot 30% groei van fietsgebruik te realiseren. Door de communicatie op gang te brengen verminderen we de ‘eilandencultuur’. We spreken het netwerk aan op ieders taken, verantwoordelijkheden en benadrukken het belang van een integrale aanpak.
  • Het vergroten van het percentage Overijsselaars dat de fiets gebruikt voor afstanden tot 15 kilometer. De stichting heeft de ambitie om gedurende de periode het gebruik van de fiets en de ervaren voordelen daarvan als geluk, gezondheid en milieuwinst actief uit te dragen. Op basis van kennis uit de fietsmonitor en aanvullende onderzoeken motiveren we de partners binnen de fietscommunity om gedragsverandering binnen de eigen projecten en programma’s duurzaam te integreren.
  • Het streven naar gelijkwaardig fietsgebruik in alle Overijsselse regio’s. Het inzichtelijk maken van verkeersstromen (heatmap) biedt de mogelijkheid om witte vlekken of knelpunten te signaleren. De stichting past haar inzet en werkwijze binnen de diverse regio’s aan om haar ambitie – een provinciebreed bovengemiddeld fietsgebruik – te realiseren.
  • Het realiseren van een kwaliteitsimpuls op vraaggestuurd aanbod. Gezondheid, vitaliteit, ruimte en mobiliteit zullen de komende jaren extra aandacht vragen. Denk aan de impact die de coronacrisis heeft op de wijze waarop we ons verplaatsen. Vanuit de behoefte van de fietser zoeken we actief de samenwerking met overheden, de werkgeversaanpak en andere onderdelen binnen de Fietscommunity.
  • Het vergroten van het kennisniveau van de partners binnen de Fietscommunity. Dit doen we door het ter beschikking stellen van data en onderzoeken en het organiseren van symposia en netwerkbijeenkomsten. Dit bevordert de kwaliteit van de planvorming en uitvoering van programma’s. De community spreekt hierdoor ook dezelfde taal, wat de samenwerking tussen de partners versterkt.
Oerijsselse Fietsambassadeurs Club 'Immer Weiter'
Overijssel Bakermat van de fiets

Vélocipèdeclub

Wist je dat de eerste industrieel vervaardigde fiets uit Overijssel komt? In Deventer presenteerde Hendrikus Burgers in 1869 zijn ‘vélocipède-fabriek’. Bovendien is in het hart van Overijssel, op de Sallandse Heuvelrug, de eerste échte ‘vélocipèdeclub’ van Nederland (1871) en – zeer waarschijnlijk zelfs ter wereld – nieuw leven ingeblazen. OFC Immer Weiter is een actieve ambassadeursclub, met onder meer (oud)profwielrenners als Hennie Kuiper, Rob Harmeling, Anna van der Breggen, Kirsten Wild, Theo de Rooij en vele anderen!

Sluit je je ook aan bij het peloton?

Fill 1 Meer over Immer Weiter

Immer Weiter

Met de herintroductie van Immer Weiter als Overijsselse Fietsambassadeursclub in 2016 wordt een nieuw hoofdstuk geschreven. Onder aanvoering van Theo de Rooij wordt een imposante ledenlijst gevormd van energieke (oud) topsporters, ondernemers en bestuurders. Allemaal mannen en vrouwen met passie voor de fiets en liefde voor Overijssel.
De OFC Immer Weiter vormt een verlengstuk van stichting 365 dagen fietsen. Niet geremd door politieke of economische motieven levert ze een bijdrage op het gebied van lobby, netwerken en op inhoud. Een niet te onderschatten netwerk dus!

Fill 1 Word ook fietsambassadeur
Maak kennis
Bestuur en organisatie

Het bestuur van Stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel bestaat uit enthousiaste fietsambassadeurs. In de coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan door onder meer MarketingOost en andere professionals. Wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden? Stuur een mail naar info@365dagenfietsen.nl.

Gerrit Knol
Voorzitter
Bert Krale
Secretaris
Hans Hindriks
Penningmeester
Theo Bouius
Bestuurslid
Marcel Vlek
Bestuurslid
Jan Willem Menkveld
Bestuurslid